کدوم حرف اضافه درسته؟ on the internet یا in the internet

صفحه اصلی » دروس آموزشی » ویدئوهای آموزشی » کدوم حرف اضافه درسته؟ on the internet یا in the internet
وقتی در مورد اینترنت صحبت می‌کنید می‌دونید از چه حرف اضافه ای استفاده کنید؟

What preposition should you use with “the internet?” is it “on” or is it “in?”

A2 students will find this video useful.

«.تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو یاد می گیریم »

On the internet (correct) صحیح

In the internet (incorrect) غلط

 

درج دیدگاه