تقابل زمان گذشته استمراری و گذشته ساده past continuous vs. past simple

صفحه اصلی » دروس آموزشی » ویدئوهای آموزشی » تقابل زمان گذشته استمراری و گذشته ساده past continuous vs. past simple
از زمان گذشته استمراری برای بیان اتفاقات طولانی تر و یا پیش زمینه اتفاقات استفاده کنید. از زمان گذشته ساده برای بیان اتفاقات کوتاهتراستفاده کنید.

این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Use the ‘past continuous’ to talk about longer actions or the context.
Use the ‘past simple’ to talk about shorter actions

نمونه ای از تقابل زمان گذشته استمراری و گذشته ساده را با هم مرور میکنیم

What were you doing when the lights went out?
Longer action                                shorter action

I was washing my clothes and suddenly everything got dark.
Longer action                                shorter action

 

درج دیدگاه