مقایسه یادگیری زبان انگلیسی با اپلیکیشن موبایل و شیوه سنتی بر پیشرفت زبان آموزان

صفحه اصلی » بلاگ » تازه های جهان آموزش » مقایسه یادگیری زبان انگلیسی با اپلیکیشن موبایل و شیوه سنتی بر پیشرفت زبان آموزان

موج سوم به راستی شیوه نوینی از زندگی را با خود آورده که بر نهادی نوین که می توان آن را کلبـه ی الکترونیک نامید مبتنی است. نفوذ سریع فن آوری اطلاعات در میان آحـاد مـردم موجـب تغییـر شـیوه ی زندگی آنان شده است. در این مقاله قصد داریم یادگیری زبان انگلیسی با اپلیکیشن موبایل و شیوه سنتی را با مروری بر ادبیات موضوع مقایسه نماییم.

یادگیری زبان انگلیسی با اپلیکیشن

تحولات سریع ناشی از کاربرد فـن آوری اعـم از فـن آوری مولـد و فـن آوری اطلاعاتی در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی، اقتصادی، سیاسی و مدنی جوامع بـه وجود آورده است و این تغییرات، تأثیرات بسزایی در روند زندگی ، تحصیل و کار مردم در سراسر جهان گذاشته و با روش های سنتی آمـوزش، یـادگیری و مـدیریت آمـوزش بـه طـور جـدی بـه مقابلـه پرداختـه اسـت.

نقش تکنولوژی بر یادگیری زبان

توسعه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های آموزشی، گـامی مـؤثر و مانـدگاربوده که توانسته تحول کیفی در اهداف، برنامه ها، روش ها و شیوه ها ایجـاد کنـد و در نتیجـه اثربخشـی آموزشی را به دنبال داشته باشد. پیش بینی مـی شـود بـا توسـعه فـن آوری، رویاهـای دیرینـه ومشکلات لاینحل از قبیل کاربردی کردن آموزش زبان، تمرکز بر توانایی و نیازهای یادگیرنـدگان،نهادینه کردن زبان آموز محوری و تغییر نقـش معلـم بـه عنـوان راهنمـا و بـالاخره اصـالت بخشـیدن بـه آموزش مادام العمر محقق شود .

یادگیری الکترونیکی  به عنوان تکنولوژی نوین آموزشی، یکی از پدیده های دنیای مدرن اسـت کـه در عصر اطلاعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته اسـت .

ویژگـی اصـلی و اساسـی یادگیری الکترونیکی، خاصیت ارتباطی و تعاملی آن است. آنچه در حال حاضر یادگیری الکترونیکی بـه ما ارائه می کند؛ روش های بهتر برای پردازش و معنا بخشی به اطلاعات و خلق مجدد آنهاست.

کلاس های آموزش سنتی یا یادگیری زبان انگلیسی با اپلیکیشن ؟

 کلاس های آموزش سنتی دیگر دارای اثربخشی چندانی نیسـتند، زیـرا وابسـته بـه زمـان و مکـان خاص بوده و نمی توانند بافت واقعی و مناسب را برای یادگیری فـراهم آورنـد. مـتن هـای چـاپی نیـز بـه سبب محدودیت های خاص خود (متن، تصویر و طرح خطی) مشـکل آفریننـد.

نـرم افزارهـا و اپلیکیشن های آموزشـی منابع غنی را فراهم می آورند که می توانـد فرصـتی بـرای رشـد یادگیرنـدگان باشـد و آن ایجـاد محـیط مشارکتی است که به یادگیرندگان  اجازه می دهد به جستجو پرداخته و انواع مسـائل را بررسـی کنند. بـدون شـک این فن آوری فرصت های متعددی برای محیط های یادگیری ایجـاد مـی کنـد و سـبب تعامـل آموزشـی قابل توجهی می گردد، اما به تنهایی نمی تواند کیفیـت تـدریس و یـادگیری را افـزایش دهـد.

 در برخی از اپلیکیشن های آموزش زبان نظیر اکسین چنل با استفاده از سرویس معلم خصوصی ، محیط یادگیری و تـدریس، عرضـه ی محتـوا، فعالیـت هـای یادگیرنـده، چگـونگی اجـرای فعالیت های یادگیرنده، فرآیند سنجش عملکرد یادگیرندگان و فرآیند بازخورد به گونه ای متناسـب شکل گرفته و تضمینی برای تحقق هدف های آموزشی است. 

کاربردهای اپلیکیشن های زبان

کـاربردی تـرین جنبـه اپلیکیشن های زبان یادگیری، سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتوا است. فراگیرنده با به کارگیری اپلیکیشن های آموزش زبان در محور یادگیری قرار می گیرد و با محیط خود تعامل پیـدا مـی کنـد. فراگیرندگان با استفاده از برنامه ی نرم افزارهای آموزشی توانـایی درک پدیده و تولید » تازه « را به دست خواهنـد آورد . ایـن امـر، بـه معنـای یـادگیری معنـادار و تربیـت شهروند برای جامعه اطلاعاتی است .

بر همین اساس بسیاری از نظام های آموزشی در دهه های اخیـر  سـعی کـرده انـد بـا ورود و کـاربردتکنولــوژی هــای نــوین، یــادگیری را بــا کمتــرین زمــان، بهبــود بخشــند.

نمونه هایی از پژوهش ها پیرامون نقش اپلیکیشن ها وفناوری نوین بر آموزش زبان

تحقیقــات و بررسی های به عمل آمده در  زمینه یادگیری زبان انگلیسی به وسیله اپلیکیشن موبایل و شیوه سنتی نیز اکثراً حاکی از مفید بودن این ابزار در ایجـاد یـادگیری بهتـر وصرفه جویی در زمان و وقت معلم و یادگیرنده بوده است. به طور مثال می توان به ایـن تحقیقـات اشـاره کرد:

در تحقیق که توسط المخلافی (۲۰۰۶) با عنوان تـأثیر یـادگیری زبـان بـه کمـک موبایل بـرپیشرفت و انگیزش زبان آموزان انگلیسی به  عنـوان زبـان خـارجی در امـارات متحده عربی انجام گرفت، ۱۰۰ زبان آموز در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند کـه گـروه کنتـرل بدون استفاده از رایانه و گروه آزمایش با استفاده از آن به یادگیری زبان انگلیسی پرداختند. نتایج تحقیـق نشان دهنده تفاوت معنادار میان این دوگروه و به سود گروه آزمایشی بـوده  اسـت . عـلاوه بـر ایـن نتـایج نشان دادند که گروه آزمایش انگیزه بیشتری برای یادگیری زبان انگلیسی نسبت به گروه کنترل داشتند.

چان کونج (۲۰۱۲)

 در تحقیقی که انجام داد تأثیر یادگیری زبان انگلیسی با اپلیکیشن را در یـادگیری بخـش هـای مختلف زبان انگلیسی از قبیل: مکالمه، درک مطلب، نوشـتن ، نحـوه بیـان و سـاختارهای گرامـری مـوردبررسی قرار داده و در پایان به این نتیجـه رسـید کـه اسـتفاده از ایـن امکانـات مـی توانـد یـادگیری را دربخش های مختلف زبان انگلیسی و به طور کلی یادگیری زبان انگلیسـی افـزایش دهـد.

الکـاتین (۲۰۰۱)

نیز در تحقیق خود که در دانشگاه عربستان انجام داد تأثیر یادگیری زبان انگلیسی با اپلیکیشن را به عنوان یک ابزار کمکی در آموزش زبان انگلیسی مورد بررسی قرار داد و در نتایج خود عنوان کرد که این ابزارها موجب صرفه جویی در زمان تـدریس و افـزایش یـادگیری ایـن درس در دانـش آمـوزان شده اند.

کندرا سـو(۲۰۱۱)

نیـز بـا بررسـی تـأثیر یادگیری زبان انگلیسی با اپلیکیشن بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه اپلیکیشن های موبایل و منـابع تحت وب می توانند باعث افزایش یادگیری زبان انگلیسـی شـوند.

توانـایی واژه پـردازی اپلیکیشن ها بـه دانـش آمـوزفرصت می دهد تا بر آنچه سعی دارد بگوید؛ تمرکز داشـته باشـد، بـدون آنکـه کنـدی در نوشـتن، پـاک کردن و تصـحیح مطالـب یـا جسـتجوی واژه در فرهنـگ لغـت موجـب دلسـردی او شـود. وجـود انـواع فرهنگ لغت موجب می شود زبان آموز دسترسی صحیح و کامل به لغات و معانی آنها داشته باشـد کـه این خود در یادگیری معانی لغات و عبارات به دانش آموز کمک فراوانی می نماید.

همانطور که در ادبیات تحقیق مشخص شد استفاده از اپلیکیشن های آموزش زبان موبایل چه در بخش مکالمه و چه در گرامر تاثیر مثبت و معناداری بر زبان آموزان دارند ، در واقع اپلیکیشن های آموزش زبان و در راس آن ها اپلیکیشن اکسین چنل در توضـیح مطالـب، نقـد و بررسـی آنهـا، ایجاد و هماهنگی بین موضوعات و در یـادگیری بیشـتر و بهتـر بـه فراگیـران کمک کرده و آنها را برای دانش آموزان غنی تر، مؤثرتر، جالب تر و زنده تر می سازند.

 

 

درج دیدگاه