نحوه بیان احساسات شدید در انگلیسی

وقتی شدت احساسات (خشم،عصبانیت،خوشحالی و…)زیاد میشه ؛ از این اصطلاح برای بیان احساسات [...]