گرامر

استفاده از حرف اضافه صحیح برای زمان های مختلف

میدونی برای زمانهای مختلف چه حرف اضافه هایی استفاده کنی؟ […]