ضرب المثل «پارسال دوست امسال آشنا» در زبان انگلیسی

وقتی بعد از یه مدت کسی رو دوباره [...]