آموزش زبان انگلیسی

تفاوت wish و hope

Wish و Hope تو ترجمه تقریبا هم معنی میشن اما تو زبان انگلیسی [...]