What day is it?

این هفته هم مثل هفته قبلی، چهار حرف و صدا براتون کار میشه و با این چهار حرف ۲۶ حروف زبان انگلیسی رو کامل یادمیگیرید. Ii Uu Yy Zz هفته قبل یاد گرفتید بپرسید ساعت [...]

What time is it?

این هفته بجای سه حرف و صدا، چهار تا از حروف الفبا رو بهمراه آوای هرکدوم یاد میگیرید. Oo Vv Ww Xx درس پرکاربرد این هفته درباره چیزیه که هر روز باهاش سروکار داریم: زمان [...]

What color is it?

سه حرف و آوای مهم این هفته: Hh Qq Ss این هفته میتونید بعضی رنگها رو به زبان انگلیسی یاد بگیرید و حتی رنگ هر چیزی رو مورد پرسش قرار بدید. اعداد این هفته ۳۰ [...]

What is it?

این هفته خانم جسیکا براتون سه حرف Ee، Jj و Rr رو آماده کرده. سوال مهمه "این چیه؟" رو این هفته یاد میگیرید و ازین به بعد هرشیئی روکه به انگلیسی نمیدونید، براحتی میتونید با [...]

What’s your phone number?

سه حرف و آوایی که این هفته کار میکنیم: Gg Pp Ll تازه این هفته نحوه سوال پرسیدن درباره شماره تلفن و همچنین بیان شماره تلفن خودتون رو هم یاد میگیرید. اعداد این هفته میرسه [...]

Where are you from? I’m from Iran.

تو این هفته با سه حرف Nn، Kk و Tt آشنا میشید و بازهم مهمتر از اسم حروف، آوای هر حرف رو یاد میگیرید. تو این هفته سوم یاد میگیرید ملیت کسی رو بپرسید و [...]

What’s your name? I’m Mary.

تو این هفته با سه حرف Ff, Cc و Dd آشنا میشید و البته مهمتر از اسم حروف، صدای هر حرف رو یاد میگیرید. این هفته یاد میگیرید چطور بتونید خودتون رو معرفی کنید و [...]

Hello. How are you? I’m fine.

تو این هفته با سه حرف Aa, Bb و Mm و آواهای آنها آشنا میشید یه سلام و احوالپرسی ساده و معمولی رو به زبان انگلیسی یاد میگیرید این دوشنبه اعداد ۱تا ۵ رو یاد [...]