سطح B1

Books & Literature

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم درباره کتاب مورد علاقه ام حرف بزنم و به دیگران پیشنهاد بدم چطور از گرامر حال کامل استمراری استفاده کنم

Interviews

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم تو مصاحبه شغلی چطور درباره خودم و سوابقم حرف بزنم و عبارتهای رو استفاده کنم که زیاد وقفه در صحبت کردنم نداشته باشم

Plans

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره طرحهایی که دارم میتونم بهدوستانم صحبت کنم از جملات شرطی چطور استفاده کنم

Vacation

, ,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره اینکه تا به حال به کجاها سفر کردم تجربیات خودم رو درباره سفرم برای دوستانم بگم کاربرد و ساخت زمان حال کامل

In a Hotel

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم چطور تو هتل اطاقی رو رزرو کنم اگر هتل رزرو من و گم کرده بود چی بگم تو اطاقم چیزی خراب شده و یا کسری داره میتونم مشکلم رو حل کنم

Misunderstanding

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم وقتی موضوعی رو متوجه نمیشم بتونم مجددا بپرسم چطور عنوان کنم که موضوعی و یا رو متوجه نشدم چطور عنوان کنم که منظور کسی رو متوجه نشده ام

Jobs

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم میتونم تو مصاحبه شغلی ویژگیها و خصایص خودم صحبت کنم میتونم نحوه پیشرفت و موفقیتم رو در محیط کاری بپرسم

Opinions

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم نظر دوستانم رو درباره مسئله ای بپرسم میتونم موافقت یا مخالفت خودم رو درباره موضوعی عنوان کنم میتونم موضوعاتی رو با هم مقایسه کنم

Hopes

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم میتونم آرزوهای خوبی برای خودم و دوستانم داشته باشم یادمیگیرم که چطور پشیمانی و تاسف خودم رو ابراز کنم میتونم درباره آرزوهایی که شاید امکان پذیر نباشن حرف بزنم

Making Suggestions

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم عبارتهایی رو یاد میگیرم که بتونم نظرم رو به دیگران بگم از دیگران بخوام پیشنهاد خودشون رو بهم بگن یادمیگیرم که چطور پیشنهاد دیگران رو قبول و یا نپذیرم

City Life

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم   درمورد ترافیک تو شهر حرف بزنم و وقتی ماشینها بهم گره میخورن بتونم توصیف کنم قسمتهای مختلف شهر رو یاد میگیرم یادمیگیرم وقتی به قرارم دیر میرسم بتونم علت رو توضیح بدم و عذر خواهی کنم

Feelings

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم چطور احساسات خوب یا بدم رو بیان کنم چطور احساسات دیگران رو نسبت به شخصی یا چیزی رو بیان کنم شما میتونید احساس خودتون رو درباره محل زندگیتون بگید اینکه علاقه ای به محل زندگیتون دارید یا نه میتونید احساس خودتون رو درباره موقعیتهای ناخوشایند  بیان کنید