Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

بیان اتفاقات گذشته

آشنایی با زمان گذشته ساده و کاربرد فعل بودن در گذشته