Project Description

تو این هفته با سه حرف Nn، Kk و Tt آشنا میشید و بازهم مهمتر از اسم حروف، آوای هر حرف رو یاد میگیرید.
تو این هفته سوم یاد میگیرید ملیت کسی رو بپرسید و اصالت و ملیت خودتون رو هم بیان کنید.
اعداد این هفته: ۱۱ تا ۱۵.
ضمایر این هفته: ما، آنها و شما.
سه شنبه ها هم که روز دست خطه.