Project Description

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

درباره اتفاقات و یا کارهای روزمره روزهای گذشته میتونم حرف بزنم

میتونم خاطراتم رو تعریف کنم

میتونم از دوستانم درباره کارهایی که در گذشته انجام دادن سوال بپرسم