Project Description

این هفته بجای سه حرف و صدا، چهار تا از حروف الفبا رو بهمراه آوای هرکدوم یاد میگیرید. Oo Vv Ww Xx
درس پرکاربرد این هفته درباره چیزیه که هر روز باهاش سروکار داریم: زمان و سوال مهمه: “ساعت چنده؟”
اعداد رو ادامه میدیم تا ۹۰ یعنی ۷۰، ۸۰، ۹۰.
این چهارشنبه جمع بستن ضمایر با ضمیر من رو یادمیگیرید که همیشه ضمیر من، بعد از اسم یا ضمیر اول بیان میشه. مثلا تو و من. جسیکا و من.