Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم
آشنایی با مشاغل مختلف
نحوه پرسش درباره شغل افراد