Project Description

سه حرف و آوای مهم این هفته: Hh Qq Ss
این هفته میتونید بعضی رنگها رو به زبان انگلیسی یاد بگیرید و حتی رنگ هر چیزی رو مورد پرسش قرار بدید.
اعداد این هفته ۳۰ و ۴۰ ۵۰ و ۶۰.
سه شنبه ها هم که مثل همیشه بحث دستخط و اصول نوشتن حروف.
ضمایر و افعال این چهارشنبه: آنها هستند ، ما هستیم ، شما هستید .