Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

نحوه صحبت درباره وسایل نقلیه و استفاده از آن

نحوه بیان پند و نصیحت های معمول