Project Description

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم

بخشهای مختلف شهر

زندگی خارج از شهر رو توصیف کنم

تفاوت اسمهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش