Project Description

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم

درباره فیلم مورد علاقم حرف بزنم

فیلمی رو که دیدم برای دوستانم تعریف کنم

تفاوت و کاربرد صفتهایی که ed و یا ing  دارند