Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

نحوه پاسخ به تماس های تلفنی

پیغام گذاشتن تلفنی

آشنایی با گرامر ضمایر مفعولی