Project Description

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

بیان مشکلات کلیشه ای و پرسش درباره وجود مشکلات

نحوه استفاده از حرف ربط و و اما

و…