Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

بیان و توضیح درباره برنامه ها و مقاصد پیش رو

سوال و پرسش در همین زمینه

آشنایی با گرامر آینده ساده