Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یادمیگیرم

استفاده درست از فعل can

نحوه بیان توانایی های خود و دیگران در زمان حال و نیز گذشته

و…