Project Description

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

سرصحبت رو باز کردن

ادامه و ورود به جزئیات بیشتر در یک مکالمه عادی

پرسش درباره ملیت و اصالت افراد

استفاده درست از فعل “وجود داشتن” و گرامر خاص آن

و…