Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

مکالمات معمولی در خرید

پرسش درباره قیمت

واژگان کلیدی هنگام خرید