Project Description

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم

درباره طرحهایی که دارم میتونم بهدوستانم صحبت کنم

از جملات شرطی چطور استفاده کنم