Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

نحوه مکالمه و محاوره در آشنایی با افراد

احوالپرسی روزمره