Project Description

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم

میتونم تو مصاحبه شغلی ویژگیها و خصایص خودم صحبت کنم

میتونم نحوه پیشرفت و موفقیتم رو در محیط کاری بپرسم