Project Description

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم

تو مصاحبه شغلی چطور درباره خودم و سوابقم حرف بزنم

و عبارتهای رو استفاده کنم که زیاد وقفه در صحبت کردنم نداشته باشم