Project Description

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

میتونم علائم بیماریم رو با پزشکم مطرح کنم

تجویز پزشکم رو متوجه بشم

میتونم با عبارتهایی که یاد گرفتم از دوستانم جویای احوالشون بشم