Project Description

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم

چطور احساسات خوب یا بدم رو بیان کنم

چطور احساسات دیگران رو نسبت به شخصی یا چیزی رو بیان کنم

شما میتونید احساس خودتون رو درباره محل زندگیتون بگید اینکه علاقه ای به محل زندگیتون دارید یا نه

میتونید احساس خودتون رو درباره موقعیتهای ناخوشایند  بیان کنید