Project Description

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم

علائم راهنمایی رانندگی

تفاوت صفت و قید و کاربرد آنها در جمله

و..