Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

توصیف ظاهری و فیزیکی افراد مانند قد و وزن

پرسش درباره ظاهر و پوشش افراد

آشنایی با سوالات پرسشی