Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

نحوه بیان تاریخ بر روی تقویم و پرسش درباره آن

آشنایی با اعداد ترتیبی