Project Description

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم:

کارهای روزانه ام رو به زبان انگلیسی توضیح بدم.

از دوستام درباره کاراشون سوال بپرسم و درباره کارهای خودم توضیح بدم

 از دوستام بپرسم کاری که دارن انجام میدن چقدر طول میکشه

احساسات خودم رو در مورد خبرهای خوب یا بد ابراز کنم