Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

بیان و توصیف عادات روزانه

بیان برنامه روزانه، هفتگی و یا سالانه

آشنایی با قیدهای تکرار مانند همیشه، بعضی اوقات، هرگز و…