سطح زبان خود را بر اساس CEFR بسنجید

A1

مبتدی ۱

زبان آموز می تواند عبارات بسیار ساده روزمره را بفهمد و در جهت برآوردن نیازهای اولیه اش از آن ها استفاده کند  .همچنین می تواند خود وی ا دیگران را معرفی کند و به سؤالاتی درباره این که کجا زندگی می کسانی که می ، کند شناسد و چیزهایی که دارد ،پاسخ دهد و اگر شخص مخاطب به آرامی صحبت کند زبان آموز می تواند با او ارتباط برقرار کرده و یا به او کمک کند.

A2

مبتدی ۲

زبان آموز می تواند جملات و عبارات متداول در زمینه هایی مانند اطلاعات شخصی اولیه و خانوادگی، خرید، موقعیت جغرافیایی و اشتغال را بفهمد و به صورت ساده و ابتدایی در زمینه هایی که با آن ها آشنایی دارد و به طور روزمره استفاده می  ارتباط برقرار کند .زبان ، شوند آموز می تواند تجربیات شخصی، محیط زندگی و موارد مربوط به نیازهای اولیه اش را شرح دهد.

B1

میانی ۱

زبان آموز می تواند موارد اصلی و مهم، مربوط به مسایل رایجی که به طور مداوم در محیط کار و تحصیل یا اوقات فراغت با آن ها در تماس است را درک کند .همچنین می تواند در زمینه های رایج و متداول جملاتی مرتبط با هم بسازد و تجربه  رویاها و ،  اتفاقات،  ها آرزوهایش را شرح داده و دلیل عقاید و برنامه . هایش را توضیح دهد

B2

میانی ۲

زبان آموز می تواند عبارات پیچیده در مورد مسایل ملموس یا انتزاعی مانند بحث های تخصصی در مورد رشته تحصیلی و یا مسایل شغلی را درک کرده و با بیان نسبتاً روان، با افراد انگلیسی صحبت کند.همچنین می تواند به صورت واضح و نسبتاً روان و با شرح جزئیات در مورد بسیاری از مسائل صحبت کند و دیدگاه خود را در مورد نقاط ضعف و قوت آن ها بیان کند.

C1

پیشرفته ۱

زبان آموز می تواند مسائل پیچیده تر و بحث های طولانی تری را بفهمد و معنای صحبت ها را درک کرده   و، منظور خود را به وضوح و روانی بدون تلاش برای یافتن عبارت مناسب بیان کند .همچنین می تواند از زبان به آسانی و به طور موثر برای بیان مسائل پیچیده استفاده کند و تسلط خود را بر استفاده از عبارات ربطی و ساختارهای شکل یافته نشان دهد.

C2

پیشرفته ۲

زبان آموز می تواند به آسانی هرچه را می خواند و یا می ،  شنود فهمیده اطلاعات را از طریق منابع مختلف کتبی و شنیداری درک و خلاصه کند .همچنین می تواند منظور خود را به صورت روان و دقیق بیان کرده و تفاوت معنای جملات پیچیده را درک کند.